<tip id='1185' />

Ẩn iframe cho tới khi load xong

Loại bỏ khung trắng khi iframe đang được load bằng cách chỉ hiển thị iframe khi nó được load xong:

<iframe style="visibility:hidden;" onload="this.style.visibility = 'visible';" src="../examples/inlineframes1.html" > </iframe>
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!