Cấu hình IIS Express để truy cập từ bên ngoài

Cấu hình IIS Express để truy cập từ bên ngoài

Bước 1. Run lệnh sau dưới quyền Administrator

netsh http add urlacl url=http://localhost:8700/ user=everyone

Trong đó http://localhost:8700/ là địa chỉ website cần mở kết nối từ bên ngoài.

Bước 2. Mở file [User_Folder]DocumentsIISExpressconfigapplicationhost.config thêm thẻ <binding /> thứ hai dưới đây:

<bindings>
 <binding protocol="http" bindingInformation="*:8700:localhost" />
 <binding protocol="http" bindingInformation="*:8700:192.168.190.1" />
</bindings>

Trong đó 192.168.190.1 là địa chỉ IP bên ngoài của máy local.

Bước 3. Restart lại IIS Express. Một số trường hợp phải mở cổng cho IIS trên firewall hoặc đơn giản là tạm thời disable firewall đi.

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!