<tip id='817' />

CSS shorthand cheatsheet

margin: margin-top margin-right margin-bottom margin-left;
    /* margin: 1px 2px 3px 4px; */
    /* padding, border-width, outline-width tương tự */

border: width style color;
    /* border: 1px solid red; */
    /* border-top, border-bottom, border-right, border-left tương tự */

background: color image repeat position scroll;
    /* background: red url('bg.png') repeat bottom right fixed; */

font: style variant weigth size/line-height family;
    /* font: italic small-caps bold 1em/1.2em segoe ui, arial, tahoma; */

list-style: type position image;
    /* list-style: square outside url('start.png'); */
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!