<tip id='825' />

Định dạng kiểu double trong C#

Sử dụng phương thức tĩnh String.Format() hoặc double.ToString(), float.ToString()

Hiển thị số đằng sau dấu phẩy

// Chỉ hiển thị 2 chữ số
String.Format("{0:0.00}", 123.4567);   // "123.46"
String.Format("{0:0.00}", 123.4);     // "123.40"
String.Format("{0:0.00}", 123.0);     // "123.00"
// Hiển thị tối đa 2 chữ số
String.Format("{0:0.##}", 123.4567);   // "123.46"
String.Format("{0:0.##}", 123.4);     // "123.4"
String.Format("{0:0.##}", 123.0);     // "123"

Hiển thị số đằng trước dấu phẩy

// Hiển thị ít nhất 2 chữ số
String.Format("{0:00.0}", 123.4567);   // "123.5"
String.Format("{0:00.0}", 23.4567);    // "23.5"
String.Format("{0:00.0}", 3.4567);    // "03.5"
String.Format("{0:00.0}", -3.4567);    // "-03.5"

Hiển thị dấu ngăn cách hàng nghìn, hàng triệu,…

String.Format("{0:0,0.0}", 12345.67);   // "12,345.7"
String.Format("{0:0,0}", 12345.67);    // "12,346"

Căn trái, căn phải với dấu cách

// Sử dụng dấu "," đằng trước ":"
String.Format("{0,10:0.0}", 123.4567);  // "   123.5" căn phải
String.Format("{0,-10:0.0}", 123.4567);  // "123.5   " dấu trừ để căn trái

Tùy biến hiển thị số âm, số 0 và số dương

Bằng cách sử dụng dấu “;” để ngăn cách xâu định dạng thành 3 phần: phần định dạng cho số dương, phần định dạng cho số âm và phần định dạng cho số 0

String.Format("{0:0.00;âm 0.00;không}", 123.4567);  // "123.46"
String.Format("{0:0.00;âm 0.00;không}", -123.4567); // "âm 123.46"
String.Format("{0:0.00;âm 0.00;không}", 0.0);    // "không"
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!