<tip id='1489' />

Duyệt forEach cho kết quả của querySelectorAll

document.querySelectorAll(selector) trả về một object kiểu NodeList chứ không phải kiểu mảng, do đó bạn sẽ thấy bất tiện khi muốn sử dụng forEach để duyệt nhưng không được. Bạn dùng đoạn code sau để convert một NodeList thành một mảng các DOM Node:

var items = document.querySelectorAll('.items');
items = Array.prototype.slice.call(items, 0);
items.forEach(function(elm){
});
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!