Hiển thị kích thước theo byte, KB, MB, GB

Hiển thị kích thước theo byte, KB, MB, GB


Java

import java.text.DecimalFormat;

public static String readableFileSize(long size) {
  if(size <= 0) return "0";
  final String[] units = new String[] { "B", "KB", "MB", "GB", "TB" };
  int digitGroups = (int) (Math.log10(size)/Math.log10(1024));
  return new DecimalFormat("#,##0.#").format(size/Math.pow(1024, digitGroups)) + " " + units[digitGroups];
}

C#

static String BytesToString(long byteCount)
{
  string[] suf = { "B", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB" };
  if (byteCount == 0)
    return "0" + suf[0];
  long bytes = Math.Abs(byteCount);
  int place = Convert.ToInt32(Math.Floor(Math.Log(bytes, 1024)));
  double num = Math.Round(bytes / Math.Pow(1024, place), 1);
  return (Math.Sign(byteCount) * num).ToString() + suf[place];
}
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!