Viết game bắn máy bay bằng HTML5 Canvas

Viết game bắn máy bay bằng HTML5 Canvas

HTML5 được phát triển từ năm 2004 nhưng giờ các nhà cung cấp Apple, Opera, Mozilla và gần đây là Google mới xây dựng các thành tố tương thích ngôn ngữ này trong trình duyệt.

HTML5 ra đời có rất nhiều điểm mới. HTML5 dự kiến sẽ là tương lai của lập trình web
Bài viết này mình chỉ giới thiệu về lớp canvas của HTML5 giúp vẽ hình, tạo 1 game đơn giản
Mình xin giới thiệu về cấu trúc các file mình sẽ viết

 • CSS\StyleSheet1.css –> Nội dung file CSS
 • JS\Bullet.js –> Xử lý đạn
 • JS\Main.js –> Chứa các hàm chính, vẽ hình, gọi các hàm javascript
 • JS\Meteor.js –> Khới tạo đá bay
 • JS\SpaceShip.js –> Xử lý di chuyển của phi thuyền
 • SpaceWarIMG\ –> Thư mục chứa các ảnh để vẽ vào khung canvas
 • SpaceWar.html –> File html để chạy
 • Code file SpaceWar.html

  
  <script type="text/javascript" src="JS/Meteor.js"></script><script type="text/javascript" src="JS/Bullet.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="JS/SpaceShip.js"></script><script type="text/javascript" src="JS/Main.js"></script>
  
    Space War</pre>
  <div id="cv"><canvas id="myCanvas" width="1000" height="800">
   </canvas></div>
  <pre>
  
  

  File Main.js: Mình chỉ đưa 1 vài structer code và 1 số đoạn code chính

  var canvas; //Lớp canvas
  var context; //Context để vẽ hình
  var keys = new Array(); // Mảng chứa các phím điều khiển
  var animationFrame;
  var ship; //Phi thuyền
  var listBulletShip = new Array(200); mảng đạn
  var listMeteor = new Array(15); Mảng thiên thạch
  var listDelayBang = new Array(10);
  var countStartBullet = 0;
  var countStartBullet2 = 0;
  var startTimeBullet;
  var startCount = 0;
  var xShip = 0;
  var yShip = 0;
  
  window.addEventListener('keydown', keyDown, true);
  window.addEventListener('keyup', keyUp, true);
  window.onload = load;
  
  //Xử lý độ trễ
  function delayBang(x,y,time) {
  ...
  }
  function keyDown(evt) {
    keys[evt.keyCode] = true;
  };
  function keyUp(evt) {
    keys[evt.keyCode] = false;
  };
  
  //Khởi tạo mảng
  function initListDelayBang() {
  }
  
  //Vẽ hình dùng ảnh đưa vào context
  function initMeteor() {
    var image = new Image();
    image.src = "SpaceWarIMG/thienthach.png";
    for (var i = 0; i < listMeteor.length; i++) {
      var meteor = new MeteorClass(image);
      listMeteor[i] = meteor;
    }
  }
  //Load ảnh
  function load() {
    canvas = document.getElementById("myCanvas");
    context = canvas.getContext("2d");
    animationFrame = window.requestAnimationFrame ||
  					window.mozRequestAnimationFrame ||
  					window.webkitRequestAnimationFrame ||
  					window.msRequestAnimationFrame ||
  					window.oRequestAnimationFrame;
  
    if (animationFrame) {
      animationFrame(Draw);
    }
    else {
      alert("Your browser don't support requestAnimationFrame.");
    }
  
    var image = new Image();
    image.src = "SpaceWarIMG/ship.png";
    ship = new SpaceShipWar(image, 3, 3, 400, 500);
  
    var imageBullet = new Image();
    imageBullet.src = "SpaceWarIMG/laserT4.png";
    .........
  

  File Bullet.js

   
  BulletClass.prototype.runBullet = runBullet;
  function BulletClass(bulletSpeed, imageBullet) {
    this.posBulletX = 0;
    this.posBulletY = 0;
    this.angleBullet = 0;
    this.bulletSpeed = bulletSpeed;
    this.imageBullet = imageBullet;
    this.complete = false;
  }
  function runBullet() {
    if (!this.complete) {
      if (this.angleBullet == 0) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet > 0 && this.angleBullet < 45) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletX += (this.angleBullet / 45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == 45) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet > 45 && this.angleBullet < 90) {
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
        this.posBulletY -= (Chia - (this.angleBullet - 45) / 45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == 90) {
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet > 90 && this.angleBullet < 135) {
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
        this.posBulletY += ((this.angleBullet - 90) / 45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == 135) {
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet > 135 && this.angleBullet < 180) {
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
        this.posBulletX += (Chia - (this.angleBullet - 135) / 45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == 180) {
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet > 180 && this.angleBullet < 225) {
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
        this.posBulletX -= ((this.angleBullet - 180) / 45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == 225) {
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet > 225 && this.angleBullet < 270) {
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletY += (Chia - (this.angleBullet - 225) / 45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == 270) {
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet > 270 && this.angleBullet < 315) {
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletY -= ((this.angleBullet - 270) / 45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == 315) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet > 315 && this.angleBullet < 360) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletX -= (Chia - (this.angleBullet - 315) / 45) * this.bulletSpeed;
      }
  
  
      if (this.angleBullet < 0 && this.angleBullet > -45) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletX -= this.angleBullet / -45 * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == -45) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet < -45 && this.angleBullet > -90) {
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletY -= (Chia - (this.angleBullet + 45) / -45) * this.bulletSpeed;
      }
  
      if (this.angleBullet == -90) {
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet < -90 && this.angleBullet > -135) {
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletY += ((this.angleBullet + 90) / -45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == -135) {
        this.posBulletX -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet < -135 && this.angleBullet > -180) {
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
        this.posBulletX -= (Chia - (this.angleBullet + 135) / -45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == -180) {
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet < -180 && this.angleBullet > -225) {
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
        this.posBulletX += ((this.angleBullet + 180) / -45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == -225) {
        this.posBulletY += this.bulletSpeed;
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet < -225 && this.angleBullet > -270) {
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
        this.posBulletY += (Chia - (this.angleBullet + 225) / -45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == -270) {
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet < -270 && this.angleBullet > -315) {
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
        this.posBulletY -= ((this.angleBullet + 270) / -45) * this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet == -315) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletX += this.bulletSpeed;
      }
      if (this.angleBullet < -315 && this.angleBullet > -360) {
        this.posBulletY -= this.bulletSpeed;
        this.posBulletX += (Chia - (this.angleBullet + 315) / -45) * this.bulletSpeed;
      }
    }
  }

  file Meteor.js

  
  function MeteorClass(image) {
    this.amount = 0;
    this.xMeteorCenter = 0;
    this.yMeteorCenter = 0;
    this.xMeteorStart = 0;
    this.yMeteorStart = 0;
    this.checkComplete = true;
    this.image = image;
    this.up = false;
    this.left = false;
    this.right = false;
    this.bottom = false;
  }
  

  File SpaceShips.js

  var Chia = 1;
  SpaceShipWar.prototype.moveUp = moveUp;
  SpaceShipWar.prototype.moveDown = moveDown;
  function SpaceShipWar(image, speedmove, speedRotate, posX, posY) {
    this.image = image;
    this.speedmove = speedmove;
    this.speedRotate = speedRotate;
    this.angle = 0;
    this.posX = posX;
    this.posY = posY;
    this.isBang = false;
  }
  
  function moveUp() {
    if (this.angle == 0) {
      this.posY -= this.speedmove;
    }
    if (this.angle > 0 && this.angle < 45) {     this.posY -= this.speedmove;     this.posX += (this.angle / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 45) {     this.posY -= this.speedmove;     this.posX += this.speedmove;   }   if (this.angle > 45 && this.angle < 90) {     this.posX += this.speedmove;     this.posY -= (Chia - (this.angle - 45) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 90) {     this.posX += this.speedmove;   }   if (this.angle > 90 && this.angle < 135) {     this.posX += this.speedmove;     this.posY += ((this.angle - 90) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 135) {     this.posX += this.speedmove;     this.posY += this.speedmove;   }   if (this.angle > 135 && this.angle < 180) {     this.posY += this.speedmove;     this.posX += (Chia - (this.angle - 135) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 180) {     this.posY += this.speedmove;   }   if (this.angle > 180 && this.angle < 225) {     this.posY += this.speedmove;     this.posX -= ((this.angle - 180) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 225) {     this.posY += this.speedmove;     this.posX -= this.speedmove;   }   if (this.angle > 225 && this.angle < 270) {     this.posX -= this.speedmove;    this.posY += (Chia - (this.angle - 225) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 270) {     this.posX -= this.speedmove;   }   if (this.angle > 270 && this.angle < 315) {     this.posX -= this.speedmove;     this.posY -= ((this.angle - 270) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 315) {     this.posY -= this.speedmove;     this.posX -= this.speedmove;   }   if (this.angle > 315 && this.angle < 360) {
      this.posY -= this.speedmove;
      this.posX -= (Chia - (this.angle - 315) / 45) * this.speedmove;
    }
  
    if (this.angle < 0 && this.angle > -45) {
      this.posY -= this.speedmove;
      this.posX -= this.angle / -45 * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -45) {
      this.posY -= this.speedmove;
      this.posX -= this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -45 && this.angle > -90) {
      this.posX -= this.speedmove;
      this.posY -= (Chia - (this.angle + 45) / -45) * this.speedmove;
    }
  
    if (this.angle == -90) {
      this.posX -= this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -90 && this.angle > -135) {
      this.posX -= this.speedmove;
      this.posY += ((this.angle + 90) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -135) {
      this.posX -= this.speedmove;
      this.posY += this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -135 && this.angle > -180) {
      this.posY += this.speedmove;
      this.posX -= (Chia - (this.angle + 135) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -180) {
      this.posY += this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -180 && this.angle > -225) {
      this.posY += this.speedmove;
      this.posX += ((this.angle + 180) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -225) {
      this.posY += this.speedmove;
      this.posX += this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -225 && this.angle > -270) {
      this.posX += this.speedmove;
      this.posY += (Chia - (this.angle + 225) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -270) {
      this.posX += this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -270 && this.angle > -315) {
      this.posX += this.speedmove;
      this.posY -= ((this.angle + 270) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -315) {
      this.posY -= this.speedmove;
      this.posX += this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -315 && this.angle > -360) {
      this.posY -= this.speedmove;
      this.posX += (Chia - (this.angle + 315) / -45) * this.speedmove;
    }
  
  };
  function moveDown() {
    if (this.angle == 0) {
      this.posY += this.speedmove;
    }
    if (this.angle > 0 && this.angle < 45) {     this.posY += this.speedmove;     this.posX -= this.angle / 45 * this.speedmove;   }   if (this.angle == 45) {     this.posY += this.speedmove;     this.posX -= this.speedmove;   }   if (this.angle > 45 && this.angle < 90) {     this.posX -= this.speedmove;     this.posY += (Chia - (this.angle - 45) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 90) {     this.posX -= this.speedmove;   }   if (this.angle > 90 && this.angle < 135) {     this.posX -= this.speedmove;     this.posY -= ((this.angle - 90) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 135) {     this.posX -= this.speedmove;     this.posY -= this.speedmove;   }   if (this.angle > 135 && this.angle < 180) {     this.posY -= this.speedmove;     this.posX -= (Chia - (this.angle - 135) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 180) {     this.posY -= this.speedmove;   }   if (this.angle > 180 && this.angle < 225) {     this.posY -= this.speedmove;     this.posX += ((this.angle - 180) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 225) {     this.posY -= this.speedmove;     this.posX += this.speedmove;   }   if (this.angle > 225 && this.angle < 270) {     this.posX += this.speedmove;     this.posY -= (Chia - (this.angle - 225) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 270) {     this.posX += this.speedmove;   }   if (this.angle > 270 && this.angle < 315) {     this.posX += this.speedmove;     this.posY += ((this.angle - 270) / 45) * this.speedmove;   }   if (this.angle == 315) {     this.posY += this.speedmove;     this.posX += this.speedmove;   }   if (this.angle > 315 && this.angle < 360) {
      this.posY += this.speedmove;
      this.posX += (Chia - (this.angle - 315) / 45) * this.speedmove;
    }
  
    if (this.angle < 0 && this.angle > -45) {
      this.posY += this.speedmove;
      this.posX += this.angle / -45 * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -45) {
      this.posY += this.speedmove;
      this.posX += this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -45 && this.angle > -90) {
      this.posX += this.speedmove;
      this.posY += (Chia - (this.angle + 45) / -45) * this.speedmove;
    }
  
    if (this.angle == -90) {
      this.posX += this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -90 && this.angle > -135) {
      this.posX += this.speedmove;
      this.posY -= ((this.angle + 90) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -135) {
      this.posX += this.speedmove;
      this.posY -= this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -135 && this.angle > -180) {
      this.posY -= this.speedmove;
      this.posX += (Chia - (this.angle + 135) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -180) {
      this.posY -= this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -180 && this.angle > -225) {
      this.posY -= this.speedmove;
      this.posX -= ((this.angle + 180) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -225) {
      this.posY -= this.speedmove;
      this.posX -= this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -225 && this.angle > -270) {
      this.posX -= this.speedmove;
      this.posY -= (Chia - (this.angle + 225) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -270) {
      this.posX -= this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -270 && this.angle > -315) {
      this.posX -= this.speedmove;
      this.posY += ((this.angle + 270) / -45) * this.speedmove;
    }
    if (this.angle == -315) {
      this.posY += this.speedmove;
      this.posX -= this.speedmove;
    }
    if (this.angle < -315 && this.angle > -360) {
      this.posY += this.speedmove;
      this.posX -= (Chia - (this.angle + 315) / -45) * this.speedmove;
    }
  };
  

  CSS

  body {
  }
  #cv
      {
        margin: 0 auto;
        border: 1px solid black;
        width: 1000px;
        height: 800px;
        box-shadow: 0 0 2px black;
        background: url(../SpaceWarIMG/space_bg6.jpg) no-repeat;
      }
  

  1 số hình ảnh demo của game

  Và dưới đây là toàn bộ mã nguồn game Space War

  Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!