Import file sql có dung lượng lớn

Import file sql có dung lượng lớn

Khi làm việc với sql server, đôi khi bạn sử dụng tính năng generate script với tùy chọn generate cả dữ liệu. Trong nhiều trường hợp bạn nhận được một file sql có dung lượng tương đối lớn và không thể import lại được khi sử dụng Sql Server Management Studio.

Khi đó bạn có thể sử dụng tool có sẵn của Sql Server là sqlcmd để thực hiện việc này.

Cách dùng

Sử dụng đơn giản nhất như sau:

sqlcmd -i "Đường_dẫn_tới_file_SQL"

khi đó mặc định đăng nhập bằng account hiện tại và sử dụng Windows Authentication mode

Các tùy chọn khác:
usage: Sqlcmd [-U login id] [-P password]
[-S server] [-H hostname] [-E trusted connection]
[-N Encrypt Connection][-C Trust Server Certificate]
[-d use database name] [-l login timeout] [-t query timeout]
[-h headers] [-s colseparator] [-w screen width]
[-a packetsize] [-e echo input] [-I Enable Quoted Identifiers]
[-c cmdend] [-L list servers[clean output]]
[-q "cmdline query"] [-Q "cmdline query" and exit]
[-m errorlevel] [-V severitylevel] [-W remove trailing spaces]
[-u unicode output] [-r[0|1] msgs to stderr]
[-i inputfile] [-o outputfile] [-z new password]
[-f | i:[,o:]] [-Z new password and exit]
[-k[1|2] remove[replace] control characters]
[-y variable length type display width]
[-Y fixed length type display width]
[-p[1] print statistics[colon format]]
[-R use client regional setting]
[-K application intent]
[-M multisubnet failover]
[-b On error batch abort]
[-v var = "value"...] [-A dedicated admin connection]
[-X[1] disable commands, startup script, environment variables [and exit]]
[-x disable variable substitution]
[-? show syntax summary]

Chi tiết bạn có thể xem thêm tại: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162773.aspx

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!