<tip id='1225' />

Javascript string format

// Hàm format string.
String.prototype.format = function (args) {
	var str = this;
	return str.replace(String.prototype.format.regex, function(item) {
		var intVal = parseInt(item.substring(1, item.length - 1));
		var replace;
		if (intVal >= 0) {
			replace = args[intVal];
		} else if (intVal === -1) {
			replace = "{";
		} else if (intVal === -2) {
			replace = "}";
		} else {
			replace = "";
		}
		return replace;
	});
};
String.prototype.format.regex = new RegExp("{-?[0-9]+}", "g");

// Ví dụ sử dụng
var str = "{0} với {0} là {1}, {1} thêm {1} là {2}, {2} với {0} là {3}, {3} với {3} là {4}";
str = str.format(["một", "hai", "bốn", "năm", "mười"]);
alert(str);

Kết quả:

một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm với năm là mười
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!