<tip id='844' />

Ngắt trang khi in bài viết trên web

Thêm <p style="page-break-before: always"> ở ngay bắt đầu một trang mới. Đoạn mã HTML này sẽ không làm thay đổi việc hiển thị trên website của bạn.

<html>
<body>

Trang 1...

<p style="page-break-before: always">
Trang 2...

<p style="page-break-before: always">
Trang 3...

</body>
</html>
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!