<tip id='1617' />

Sắp xếp trong mongodb

Giả sử collection foo có dữ liệu như sau:

{"a": 1, "b": [{"c": 1}, {"c": 10}], "d": {"e": 4}}
{"a": 3, "b": [{"c": 20}, {"c": 7}], "d": {"e": 7}}
{"a": 2, "b": [{"c": 30}, {"c": 4}], "d": {"e": 2}}

 
Sắp xếp a tăng dần: db.foo.find().sort({a: 1})

{ "a" : 1, "b" : [ { "c" : 1 }, { "c" : 10 } ], "d" : { "e" : 4 } }
{ "a" : 2, "b" : [ { "c" : 30 }, { "c" : 4 } ], "d" : { "e" : 2 } }
{ "a" : 3, "b" : [ { "c" : 20 }, { "c" : 7 } ], "d" : { "e" : 7 } }

 
Sắp xếp a giảm dần: db.foo.find().sort({a: -1})

{ "a" : 3, "b" : [ { "c" : 20 }, { "c" : 7 } ], "d" : { "e" : 7 } }
{ "a" : 2, "b" : [ { "c" : 30 }, { "c" : 4 } ], "d" : { "e" : 2 } }
{ "a" : 1, "b" : [ { "c" : 1 }, { "c" : 10 } ], "d" : { "e" : 4 } }

 
Sắp xếp e tăng dần: db.foo.find().sort({“d.e”: 1})

{ "a" : 2, "b" : [ { "c" : 30 }, { "c" : 4 } ], "d" : { "e" : 2 } }
{ "a" : 1, "b" : [ { "c" : 1 }, { "c" : 10 } ], "d" : { "e" : 4 } }
{ "a" : 3, "b" : [ { "c" : 20 }, { "c" : 7 } ], "d" : { "e" : 7 } }

 
Sắp xếp e giảm dần: db.foo.find().sort({“d.e”: -1})

{ "a" : 3, "b" : [ { "c" : 20 }, { "c" : 7 } ], "d" : { "e" : 7 } }
{ "a" : 1, "b" : [ { "c" : 1 }, { "c" : 10 } ], "d" : { "e" : 4 } }
{ "a" : 2, "b" : [ { "c" : 30 }, { "c" : 4 } ], "d" : { "e" : 2 } }

 
Sắp xếp sao cho document có “b.c bé nhất” bé hơn lên trên: db.foo.find().sort({“b.c”: 1})

{ "a" : 1, "b" : [ { "c" : 1 }, { "c" : 10 } ], "d" : { "e" : 4 } }
{ "a" : 2, "b" : [ { "c" : 30 }, { "c" : 4 } ], "d" : { "e" : 2 } }
{ "a" : 3, "b" : [ { "c" : 20 }, { "c" : 7 } ], "d" : { "e" : 7 } }

 
Sắp xếp sao cho document có “b.c lớn nhất” lớn hơn lên trên: db.foo.find().sort({“b.c”: -1})

{ "a" : 3, "b" : [ { "c" : 20 }, { "c" : 7 } ], "d" : { "e" : 7 } }
{ "a" : 2, "b" : [ { "c" : 30 }, { "c" : 4 } ], "d" : { "e" : 2 } }
{ "a" : 1, "b" : [ { "c" : 1 }, { "c" : 10 } ], "d" : { "e" : 4 } }
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!