<tip id='1728' />

ScrollTop Jquery

Với hàm scrollTop trong jquery sẽ giúp bạn có hiệu ứng cuộn đến div trên 1 document một cách hiệu quả bằng 1 ví dụ đơn giản sau đây:

  $(document).ready(function (){
    $("#click").click(function (){
      //$(this).animate(function(){
        $('html, body').animate({
          scrollTop: $("#div1").offset().top
           }, 2000);
      //});
    });
  });
<button id="click">Click here</button>
<div id="div1" style="height: 1000px;width 100px">
Content
</div>
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!