Kết quả tìm kiếm với tag ""

Design pattern: Abstract Factory (phần 1)

Abstract factory là một trong các design pattern được áp dụng khá phổ biến trong khi thiết kế và lập trình. Nó cung cấp một cách thức chung để tạo ra một họ các đối tượng có quan hệ hoặc phụ thuộc nhau mà không cần chỉ rõ các lớp cụ thể trong họ đó.