Kết quả tìm kiếm với tag ""

Tuyên ngôn Agile (Lập trình linh hoạt)

Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ;
Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ;
Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng;
Phản hồi với các thay đổi hơn là bám sát kế hoạch.

Lập trình linh hoạt

Lập trình linh hoạt hay phát triển phần mềm linh hoạt (tiếng Anh: Agile software development hay Agile programming) là một cơ chế thực hiện các dự án công nghệ phần mềm, cơ chế này bao gồm và khuyến khích các thay đổi mang tính tiến hóa trong toàn bộ vòng đời của dự án.