Kết quả tìm kiếm với tag ""

Xu hướng dữ liệu lớn – Big Data

Big Data là về thu thập khối lượng thông tin bao la mà một công ti có trong nội bộ, tổ hợp chúng với các nguồn bên ngoài như internet rồi phân tích chúng để thu được thông tin có giá trị như xu hướng và cơ hội.