Kết quả tìm kiếm với tag ""

Bruteforce attack – Tại sao tất cả các phương thức mã hóa đều không an toàn

Brute-force attack là kiểu tấn công vào các dữ liệu đã được mã hóa. Hiểu theo cách dân dã là “đoán pass”