Kết quả tìm kiếm với tag ""

[Video] Demo khai thác lỗ hổng XSS

Tìm hiểu lỗ hổng Cross-site Scripting (XSS)

Cross-site Scripting (XSS) là lỗ hổng cho phép hacker có thể chèn những đoạn mã client-script (thường là Javascript hoặc HTML) vào trang web, khi người dùng vào những trên web này, mã độc sẽ được thực thi trên máy của người dùng.