Kết quả tìm kiếm với tag ""

Mã hóa chuỗi kết nối trong web.config

Trong asp.net lưu trữ các thông tin cấu hình  trong các tập tin đơn giản được gọi là web.config và machine.config. Chúng lưu giữ tất cả thông tin quan trọng bao gồm chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, tên người dùng , mật khẩu cho các cơ sở dữ liệu. Đó là những thông tin nhạy cảm, vì vậy đôi khi ta muốn bảo mật những thông tin này