Kết quả tìm kiếm với tag ""

Design Pattern: Singleton mở rộng và kỹ thuật tạo pool (phần 3)

Design pattern Singleton hướng dẫn ta cài đặt để chỉ cho phép tạo ra duy nhất một thể hiện của một lớp. Nhưng trong thực tế, đôi khi ta chỉ cần giới hạn số lượng thể hiện chứ không nhất thiết phải bằng một

Design Pattern: Singleton và Lazy Loading – giải pháp cho đa luồng (phần 2)

Trong bài viết trước về cách cài đặt theo design patern Singleton, phần code cài đặt sẽ chạy chính xác nếu chạy đơn luồng. Khi ta thực hiện chạy đa luồng, sẽ có những trường hợp không đảm bảo các tính chất mà design pattern Singleton quy định.

Design Pattern: Singleton – duy nhất một thể hiện (phần 1)

Singleton là một desing pattern được sử dụng cũng phổ biến. Nó đưa ra cách thiết kế để đảm bảo rằng chỉ tạo ra không quá một thể hiện của một lớp và thể hiện này có thể được truy cập từ bất cứ đâu.

Design Pattern: Sử dụng phương thức static với Factory (phần 3)

Trong hai bài viết trước tôi đã trình bày về 2 cách thức cài đặt Design pattern Factory, nhưng thực tế cài đặt vào các ứng dụng thật, tôi thường kết hợp với các phương thứ sinh ở dạng tĩnh. Tuy nó làm giảm bớt tính linh hoạt trong việc mở rộng nhưng lại rất thuận tiện khi sử dụng.

Design Pattern: Method Factory (phần 2)

Trong bài viết trước, tôi có giới thiệu về Abstract factory, trong bài viết này tôi sẽ trình bày một design pattern khác là Method factory. Method factory định nghĩa một interface cho phép tạo ra đối tượng nhưng nó để cho lớp con quyết định khởi tạo thể hiện của lớp nào.

Design pattern: Abstract Factory (phần 1)

Abstract factory là một trong các design pattern được áp dụng khá phổ biến trong khi thiết kế và lập trình. Nó cung cấp một cách thức chung để tạo ra một họ các đối tượng có quan hệ hoặc phụ thuộc nhau mà không cần chỉ rõ các lớp cụ thể trong họ đó.

Cài đặt Lazy Loading trong C#

Chương trình cần mô hình hóa đối tượng cái ô tô gồm các thuộc tính: Loại xe, màu sắc, giá, số chỗ, 4 bánh xe. Trong đó màu sắc và giá được quan tâm nhiều và được sửa đổi thường xuyên, các thông số kỹ thuật của bánh xe ít được quan tâm.