Kết quả tìm kiếm với tag ""

Kiểm tra xem client có font nào đó hay không

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày cách kiểm tra xem tại máy client đã cài đặt font chữ nào đó hay chưa. Tôi sử dụng yếu tố mỗi font sẽ có độ dài chữ khác nhau để kiểm tra sự tồn tại của font chữ