Kết quả tìm kiếm với tag ""

Design Pattern: Sử dụng phương thức static với Factory (phần 3)

Trong hai bài viết trước tôi đã trình bày về 2 cách thức cài đặt Design pattern Factory, nhưng thực tế cài đặt vào các ứng dụng thật, tôi thường kết hợp với các phương thứ sinh ở dạng tĩnh. Tuy nó làm giảm bớt tính linh hoạt trong việc mở rộng nhưng lại rất thuận tiện khi sử dụng.

Design Pattern: Method Factory (phần 2)

Trong bài viết trước, tôi có giới thiệu về Abstract factory, trong bài viết này tôi sẽ trình bày một design pattern khác là Method factory. Method factory định nghĩa một interface cho phép tạo ra đối tượng nhưng nó để cho lớp con quyết định khởi tạo thể hiện của lớp nào.

Design pattern: Abstract Factory (phần 1)

Abstract factory là một trong các design pattern được áp dụng khá phổ biến trong khi thiết kế và lập trình. Nó cung cấp một cách thức chung để tạo ra một họ các đối tượng có quan hệ hoặc phụ thuộc nhau mà không cần chỉ rõ các lớp cụ thể trong họ đó.