Kết quả tìm kiếm với tag ""

Javascript string format

// Hàm format string.
String.prototype.format = function (args) {
	var str = this;
	return str.replace(String.prototype.format.regex, function(item) {
		var intVal = parseInt(item.substring(1, item.length - 1));
		var replace;
		if (intVal >= 0) {
			replace = args[intVal];
		} else if (intVal === -1) {
			replace = "{";
		} else if (intVal === -2) {
			replace = "}";
		} else {
			replace = "";
		}
		return replace;
	});
};
String.prototype.format.regex = new RegExp("{-?[0-9]+}", "g");

// Ví dụ sử dụng
var str = "{0} với {0} là {1}, {1} thêm {1} là {2}, {2} với {0} là {3}, {3} với {3} là {4}";
str = str.format(["một", "hai", "bốn", "năm", "mười"]);
alert(str);

Kết quả:

một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm với năm là mười