Kết quả tìm kiếm với tag ""

Javascript là tương lai của lập trình?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình dùng để tạo nên các website có tính tương tác cao. Các slideshow, quảng cáo pop-up, tính năng autocomplete của Google là các ví dụ tiêu biểu về khả năng của JavaScript.

Lấy query string bằng javascript

function getQueryString(name)
{
  name = name.replace(/[\[]/, "\\\[").replace(/[\]]/, "\\\]");
  var regexS = "[\\?&]" + name + "=([^&#]*)";
  var regex = new RegExp(regexS);
  var results = regex.exec(window.location.search);
  if(results == null)
    return "";
  else
    return decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));
}

Kiểm tra kiểu dữ liệu trong javascript

Javascript là ngôn ngữ không ràng buộc về kiểu dữ liệu: không cần khai báo kiểu dữ liệu khi khai báo biến, một biến đang thuộc kiểu dữ liệu này có thể bị gán bởi một giá trị thuộc kiểu dữ liệu khác. Để xác định chính xác kiểu của một biến lúc runtime, nhiều khi trong một số hoàn cảnh cụ thể cũng không phải là một chuyện đơn giản.

js-OOP: Xây dựng static class và cài đặt Singleton trong javascript – Part 7

Ở các bài viết trước, tôi đã đưa ra mẫu cho phép xây dựng được một class tương đối hoàn chỉnh. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày cách xây dựng một static class và cài đặt design pattern Singleton.

js-OOP: Thừa kế – Cài đặt lớp dẫn xuất với javascript – Part 6

Trong bài trước, tôi đã đưa ra mẫu đầy đủ cho việc cài đặt một class. Bây giờ bạn tự hỏi liệu với javascript và class vừa mới xây dựng, ta có thể tạo được lớp dẫn xuất của nó không. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày cách để ta có thể cài đặt được nó.

js-OOP: Kiểm tra thư viện, cục bộ hóa biến, module hóa khối lệnh – Part 4

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách cục bộ hóa biến, module hóa một khối lệnh nhằm che giấu tối ta các biến và các hàm, tránh việc truy xuất hoặc ghi đè dữ liệu không mong muốn. Đồng thời tôi trình bày về việc kiểm tra xem đã có class hay thư viện mà class đang cài đặt cần đến nó hay chưa.

js-OOP: Khai báo thuộc tính và phương thức tĩnh khi cài đặt class với javascript – Part 3

Nối tiếp các bài viết trước, trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách khai báo thuộc tính và phương thức tĩnh (public/private static) khi cài đặt lớp với javascript.

js-OOP: Tạo namespace và nhóm các class thành các gói trong javascript – Part 2

Trong bài viết trước tôi đã đề xuất một mẫu đơn giản cho phép xây dựng một class trong javascript với hàm khởi tạo, access modifier: public và private. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách cài đặt (giả lập) namespace giúp cho việc nhóm các class vào chung một nhóm, tránh việc xung đột về tên (tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình khác)

js-OOP: Xây dựng class mẫu với javascript – Part 1

Trong javascript, chủ yếu lập trình viên sử dụng các class, object mà được browser cung cấp sẵn. Bên cạnh đó, ta hoàn toàn có thể xây dựng được các class trên javascript, mặc dù không được đầy đủ các tính chất như trong lập trình hướng đối tượng.