Kết quả tìm kiếm với tag ""

Đọc nội dung file trên máy client để hiển thị ảnh hoặc upload bằng ajax

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày hướng tiếp cận đọc nội dung file nằm trên máy của client bằng file API của HTML5.

js-OOP: Xây dựng static class và cài đặt Singleton trong javascript – Part 7

Ở các bài viết trước, tôi đã đưa ra mẫu cho phép xây dựng được một class tương đối hoàn chỉnh. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày cách xây dựng một static class và cài đặt design pattern Singleton.

js-OOP: Mẫu public class đầy đủ trong JavaScript – Part 5

Trong bài viết này tôi sẽ sử dụng các kỹ thuật được đưa ra từ 4 bài viết trước để xây dựng nên một mẫu cài đặt public class trong javascript

js-OOP: Kiểm tra thư viện, cục bộ hóa biến, module hóa khối lệnh – Part 4

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách cục bộ hóa biến, module hóa một khối lệnh nhằm che giấu tối ta các biến và các hàm, tránh việc truy xuất hoặc ghi đè dữ liệu không mong muốn. Đồng thời tôi trình bày về việc kiểm tra xem đã có class hay thư viện mà class đang cài đặt cần đến nó hay chưa.

js-OOP: Khai báo thuộc tính và phương thức tĩnh khi cài đặt class với javascript – Part 3

Nối tiếp các bài viết trước, trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách khai báo thuộc tính và phương thức tĩnh (public/private static) khi cài đặt lớp với javascript.

js-OOP: Tạo namespace và nhóm các class thành các gói trong javascript – Part 2

Trong bài viết trước tôi đã đề xuất một mẫu đơn giản cho phép xây dựng một class trong javascript với hàm khởi tạo, access modifier: public và private. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách cài đặt (giả lập) namespace giúp cho việc nhóm các class vào chung một nhóm, tránh việc xung đột về tên (tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình khác)

js-OOP: Xây dựng class mẫu với javascript – Part 1

Trong javascript, chủ yếu lập trình viên sử dụng các class, object mà được browser cung cấp sẵn. Bên cạnh đó, ta hoàn toàn có thể xây dựng được các class trên javascript, mặc dù không được đầy đủ các tính chất như trong lập trình hướng đối tượng.