Kết quả tìm kiếm với tag ""

Design Pattern: Method Factory (phần 2)

Trong bài viết trước, tôi có giới thiệu về Abstract factory, trong bài viết này tôi sẽ trình bày một design pattern khác là Method factory. Method factory định nghĩa một interface cho phép tạo ra đối tượng nhưng nó để cho lớp con quyết định khởi tạo thể hiện của lớp nào.