Kết quả tìm kiếm với tag ""

js-OOP: Tạo namespace và nhóm các class thành các gói trong javascript – Part 2

Trong bài viết trước tôi đã đề xuất một mẫu đơn giản cho phép xây dựng một class trong javascript với hàm khởi tạo, access modifier: public và private. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách cài đặt (giả lập) namespace giúp cho việc nhóm các class vào chung một nhóm, tránh việc xung đột về tên (tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình khác)