Kết quả tìm kiếm với tag ""

js-OOP: Xây dựng class mẫu với javascript – Part 1

Trong javascript, chủ yếu lập trình viên sử dụng các class, object mà được browser cung cấp sẵn. Bên cạnh đó, ta hoàn toàn có thể xây dựng được các class trên javascript, mặc dù không được đầy đủ các tính chất như trong lập trình hướng đối tượng.