Kết quả tìm kiếm với tag ""

Duyệt forEach cho kết quả của querySelectorAll

document.querySelectorAll(selector) trả về một object kiểu NodeList chứ không phải kiểu mảng, do đó bạn sẽ thấy bất tiện khi muốn sử dụng forEach để duyệt nhưng không được. Bạn dùng đoạn code sau để convert một NodeList thành một mảng các DOM Node:

var items = document.querySelectorAll('.items');
items = Array.prototype.slice.call(items, 0);
items.forEach(function(elm){
});