Kết quả tìm kiếm với tag ""

Kiểm tra kiểu dữ liệu trong javascript

Javascript là ngôn ngữ không ràng buộc về kiểu dữ liệu: không cần khai báo kiểu dữ liệu khi khai báo biến, một biến đang thuộc kiểu dữ liệu này có thể bị gán bởi một giá trị thuộc kiểu dữ liệu khác. Để xác định chính xác kiểu của một biến lúc runtime, nhiều khi trong một số hoàn cảnh cụ thể cũng không phải là một chuyện đơn giản.