Kết quả tìm kiếm với tag ""

Kiểm tra kiểu dữ liệu trong javascript

Javascript là ngôn ngữ không ràng buộc về kiểu dữ liệu: không cần khai báo kiểu dữ liệu khi khai báo biến, một biến đang thuộc kiểu dữ liệu này có thể bị gán bởi một giá trị thuộc kiểu dữ liệu khác. Để xác định chính xác kiểu của một biến lúc runtime, nhiều khi trong một số hoàn cảnh cụ thể cũng không phải là một chuyện đơn giản.

js-OOP: Kiểm tra thư viện, cục bộ hóa biến, module hóa khối lệnh – Part 4

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách cục bộ hóa biến, module hóa một khối lệnh nhằm che giấu tối ta các biến và các hàm, tránh việc truy xuất hoặc ghi đè dữ liệu không mong muốn. Đồng thời tôi trình bày về việc kiểm tra xem đã có class hay thư viện mà class đang cài đặt cần đến nó hay chưa.