<tip id='1074' />

Tạo file download trong asp.net

Để tạo file với nội dung động cho người dùng download, ta chỉ cần thêm các thông số vào Header của Response ví dụ như sau:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
	Response.Clear();
	Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=ABC.csv");
	Response.ContentType = "application/ms-excel";
	Response.Write("No.,Name\r\n");
	Response.Write("1,Suco\r\n");
	Response.Write("2,abc");
	Response.End();
}

Trong đó “ABC.csv” là tên file trả về cho client, “application/ms-excel” là MIME type tương ứng với dữ liệu, loại file trả về.

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!