<tip id='1178' />

Tắt chức năng Autocomplete của input

Sử dụng thuộc tính autocomplete:


<input name="q" type="text" autocomplete="off"/>

Dùng trong các trường hợp như input là captcha, đoạn mã sử dụng một lần, hoặc khi bạn muốn viết riêng tính năng autocomplete cho input của bạn.

Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!