<tip id='1424' />

Thêm dấu phân cách phần nghìn cho số trong javascript

Sử dụng biểu thức chính quy như sau để thực hiện:

x.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",")

Kết quả:

123456789.123 --> 1,234,567,890.123
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!