<tip id='920' />

Xác định số bản ghi của một bảng trong SQL Server

Các đơn giản:

Select count(1) as TableRowCount from TableName

Có thể sử dụng cách khác mà SQL Management Studio sử dụng (theo tôi là nhanh hơn và nhiều lựa chọn hơn):

select
  TableRowCount = (
       select sum (spart.rows) from sys.partitions spart 
       where spart.object_id = tbl.object_id and spart.index_id < 2 )
from sys.tables tbl
where tbl.name = 'TableName'
Khi trích dẫn bài viết từ tek.eten.vn, xin vui lòng ghi rõ nguồn. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn bạn!